امروزه از سیستم های اعلام حریق به طور گسترده در ساختمان ها و اماکن مسکونی واداری و صنعتی استفاده می شود، تا در مواقع بروز آتش سوزی به موقع به ساکنین ساختمان اطلاع داده شود. با اين کار خسارت های ناشی از حریق به حداقل می رسد و حتي الامکان از تلفات جانی جلوگیری می شود. با توجه به پیشرفت فناوری (تکنولوژی)در سال های اخیر، این سیستم ها از نظر ساخت و عملکرد قطعات، بسیار متحول شده اند.دراین فصل به بررسی سیستم های متعارفی می پردازیم که در اکثر اماکن با توانایی حفاظت قابل قبولی مورداستفاده قرار می گیرند.

انواع سیستم های اعلام حریق

سیست مهای اعلام حریق از جنب ههای مختلفی ،که در زیر به آ نها اشاره م یشود،تقسیم بندی می شوند: از نظر حفاظتی سیستم های اعلام حریق به دو دسته تقسیم میشوند: الف) حفاظت جان اشخاص ب) حفاظت از اموال.اکثر سیستم ها طوری طراحی می شوند که هر دو هدف را تأمین می کنند. از نظرنحوة اطلاع رسانی این سیستم ها به دو نوع انفرادی و مرکزی تقسیم می شوند:

الف) سیستم اعلام حریق انفرادی : منظور از سیستم اعلام حریق انفرادی سيستمي است که وقوع آتش را در محل آن حس می کند و در همان محل با لامپ چشمک زن و صدای آژیربه اعلام حریق م یپردازد. ب( سیستم های اعلام حریق مرکزی : دراین سیستم ها در همان لحظات اولیة حریق، محل آن شناسایی و اطلاعات به تابلوی کنترل مرکزی ارسال می گرددوتوسط آژیر، ساکنین از بروزحریق مطلع می شوند. همچنين به وسیلة تلفن به مرکز آتش نشانی خبر داده می شود. در این نوع از سیستم هاي اعلام حریق، قسمت هایی از ساختمان جهت نصب آشکارسازها و شست یها در نظر گرفته می شود و سیستم اصلی در یک محل مشخص و کاملاً در دسترس نصب می گردد ،به طوری که در صورت وقوع آتش سوزی در محل یکی از آشکارسازها سیستم اعلام حریق به صدا می آید و محل آن را از طریق لامپی که روی دستگاه مرکزی روشن می شود،اعلام م یکند. سیستم های اعلام حریق مرکزی به دو دسته تقسیم می شوند:

سیستم های دستی : در سیستم های دستی، شستی  اعلام حریق تنها وسیلة اعلام حریق است. در واقع کار تشخیص حریق در این گونه سیستم ها، فقط به انسان سپرده شد هاست و در مکا نهایی که انسان حضور ندارد،کاربردی نخواهد داشت.
سیست مهای اتوماتیک : این ها،بر خلاف سیستم های  دستی، وابستگی کمتری به تشخیص انسان دارند. به صدا درآوردن آژیرهای خطر، روشن نمودن تابلوهای خروج اضطراری ، تماس خودکار با آتش_ نشانی محلی ، فعال سازی سیستم اطفای حریق خودکار ، قفل کردن یا از حالت قفل خارج کردن در های محل های مختلف مانند درِخروجی های اضطراری همگی از مواردی است که توسط سیستم های اعلام حریق اتوماتیک انجام می شود.
سیستم های اتوماتیک نیز دارای دو نوع اند:

درسیستم هاي متعارف :(Conventional) متعارف مسیرهای سي مکشي به صورت شعاعی یا خطی(رادیال) است وکلیة تجهیزات آشکارسازهاو شستی ها( یک منطقه از محل تحت پوشش سیستم اعلام حریق به وسیلة دوسیم به هم وصل می شوندو سپس به تابلوی کنترل مرکزی متصل م یگردند.در صورت بروز حریق، علاوه بر روشن شدن لامپ های منطقة آتش سوزی، آژیرهای تابلوی مرکزی نیز به صدا در می آیند.